Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA "Zaļā josta", apstrādājot datu subjekta personas datus savā konkursu mājas lapā www.tirailatvijai.lv.

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679.

1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir SIA "Zaļā josta", reģistrācijas numurs: 40003600046, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004.

Organizējam konkursus Latvijas Republikas izglītības iestādēm. Konkursu ietvaros izglītības iestādes savāc un nodod tālākai pārstrādei makulatūru, izlietotās baterijas, kā arī citus pārstrādei derīgus materiālus.

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties pa tālruni 67607880 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: konkurss@zalajosta.lv

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Personas dati tiek vākti no konkursu dalībniekiem un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras mēs lielākoties, bet ne tikai, vācam un apstrādājam, ir:

  • Identifikācijas un izpētes dati, piemēram, izglītības iestādes nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds.
  • Kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, tālruņa telefona numurs.
  • Saziņas dati, kas tiek vākti, kad klients sazinās ar mums telefoniski, vizuālie un/vai audioieraksti, e-pasts, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram, sociālie mediji, dati, kas iegūti, klientam apmeklējot mūsu tīmekļa vietni vai sazinoties citos mūsu kanālos, lietojamo ierīču dati.
  • Dati par piedalīšanos mūsu konkursos, piemēram, savāktais makulatūras vai izlietoto bateriju apjoms.

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu konkursu dalībnieku, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenoto pasākumu ietvaros, personas datu apstrādi.
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu konkursu dalībnieku, Jūs esat izlasījuši šo mūsu Privātuma politiku un esat akceptējuši tās noteikumus. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo Privātuma politiku.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, konkursa nolikumā) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā Privātuma politikā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu datu apstrādi.
Apmeklējot mūsu interneta vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Papildus šīs Privātuma politikas noteikumiem Jūs varat arī iepazīties ar Informāciju par sīkdatņu (cookies) izmantošanu (pieejama
https://www.tirailatvijai.lv/privatums/)

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu īpašums un vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

4.1. Reģistrējot un nodrošinot Jūsu izglītības iestādes dalību kādā no mūsu konkursiem.

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu savāktās makulatūras, izlietoto bateriju vai citu konkursa materiālu aprēķinu saskaņā ar Jūsu sniegtām atskaitēm, sazināties ar Jums par konkursa gaitu, atgādināt Jums par neiesniegtiem datiem, kā arī informēt par konkursa rezultātiem un citiem ar konkursu saistītiem pasākumiem.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: izglītības iestādes pamatinformācija (nosaukums, adrese), pārstāvja vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
a)Datu subjekta pieteikuma iesniegšana par piedalīšanos konkursā Līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] 6.panta pirmās daļas a punkts);

4.2. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus par konkursa atbalstītājiem, kā arī informāciju par konkursa dalībnieku apbalvošanas pasākuma vietu, laiku un pieteikšanās kārtību.
Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Izglītības iestādes kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
a) datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
Jums ir tiesības atteikties no mūsu mārketinga ziņu saņemšanas. To varat izdarīt šādi:
(a)sekojot norādījumiem par atteikšanos attiecīgajā mārketinga ziņojumā;
(b)sazinoties ar mums pa e-pastu: info@zalajosta.lv.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka arī tad, ja atsakāties no mārketinga ziņu saņemšanas, joprojām varat saņemt administratīvas ziņas, piemēram, paziņojumus par neiesniegtām atskaitēm.

4.3. Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.
Trešo pušu sistēmas, ko izmantojam pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai:
– Google inc. rīki Google Analytics, vairāk par šo rīku sniegto pakalpojumu noteikumiem un to privātuma politiku var iepazīties interneta vietnē: Google Analytics privātums https://policies.google.com/privacy?hl=lv un noteikumi https://www.google.com/analytics/terms/gb.html
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
a) Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, lai Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.
Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:
1)mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
2)personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, datu bāzes izstrādātāji/tehniskie uzturētāji, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;
3)valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji.

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē mēs izvēlamies?

Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.
Mēs sadarbojamies ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:
1)IT infrastruktūras, datu bāzes tehniskais uzturētājs;
2)citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.
Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties. Tad attiecīgas izmaiņas tiek veiktas arī šajā dokumentā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti 5 gadus.

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.
Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Tiesības veikt pārbaudi, lai noteiktu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām, gadījumos, kad pārzinim ar likumu aizliegts sniegt datu subjektam informāciju un saņemts attiecīgs iesniegums no datu subjekta, ir Valsts datu inspekcijai (FPDAL 29.pants). Mēs respektējam Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:
a)iesniedzot attiecīgu Pieprasījumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004, katru darba dienu no plkst. 9-17;
b)iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004.
c)iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: konkurss@zalajosta.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Datu subjekta pieprasījuma veidlapu ir atrodama mūsu mājas lapā, sadaļā "Datu aizsardzības sistēma". Saņemot Jūsu Pieprasījumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.
Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama, lai Jūsu izglītības iestāde piedalītos mūsu konkursos.

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.
Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmsituāciju un Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts
inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datuaizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu konkursa darbību. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt piedalīšanos konkursā.

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:
1)no Jūsu aizpildītā reģistrācijas pieteikuma konkursam;
2)tīmekļa vietnē www.tirailatvijai.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);
3)atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, Valsts izglītības saturu centrs.

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Jūsu datus mēs neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.