Izglītojošie materiāli

Šajā sadaļā apkopoti SIA “Zaļā josta” veidotie izglītojošie materiāli, ar kuru palīdzību var vieglāk apgūt pareizu atkritumu šķirošanu, mācīties taupīt resursus un rūpēties par vidi. SIA „Zaļā josta” vides izglītības materiālu mērķis ir aktualizēt jautājumu par sadzīves atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi, izglītot iedzīvotājus par atkritumu pārstrādi otrreizējās izejvielās un to pielietojumu, kā arī rosināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju būt sociāli aktīvam un rīkoties videi draudzīgi, mudinot uz šādu rīcību savus radus un draugus.
Mājaslapā publicētos vides izglītības materiālus ikviens interesents ir tiesīgs bez maksas izmantot un lejupielādēt personīgai lietošanai un vides izglītības pasākumu organizēšanai mācību iestādēs. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz SIA „Zaļā josta” obligāta.

 

Video klipi par pareizu atkritumu šķirošanu

Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi

6 minūtes garš vides izglītības video “Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi”, kurā uzskatāmā veidā sniegtas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atkritumu šķirošanu:

  • Kāpēc šķirot atkritumus?
  • Kā šķirot atkritumus pareizi?
  • Kur izmest sašķirotos atkritumus?
  • Kas ar sašķirotajiem atkritumiem notiks tālāk, kad tie ir izmesti attiecīgajā atkritumu dalītās vākšanas konteinerā?
  • Kā norisinās iepakojuma atkritumu pārstrāde?
  • Ko iegūst, pārstrādājot otrreizējas izejvielas?
Kā pareizi šķirot plastmasas iepakojuma atkritumus? 

Kā pareizi šķirot papīra atkritumus?

Kā pareizi šķirot stikla iepakojuma atkritumus?

Papīra ceļš

Izglītojoša īsfilma "Papīra ceļš", kurā skaidrota papīra un kartona atkritumu pārstrādes nozīme, kā arī uzskatāmi parādīts, kas notiek ar sašķiroto makulatūru - kā tā pārtop jaunos, vērtīgos resursos, saudzējot dabu, ietaupot enerģiju, ūdeni, naudu un vietu atkritumu poligonos.

Plastmasas maisiņa ceļš

Izglītojoša īsfilma, kurā stāstīts par plastmasas maisiņu pārmērīga patēriņa ietekmi uz vidi, šķirošanu, nodošanu pārstrādei, videi draudzīgāku iepakojumu izvēli.

Bateriju ceļš

Filmā „Bateriju ceļš” 15 minūtēs tiek sniegts ieskats bateriju dzīves ciklā, skaidrota bateriju uzbūve un kaitīgā ietekme uz vidi, izskaidrots, kādēļ izlietotās baterijas ir videi kaitīgas, ko darīt ar izlietotām baterijām, un sniegti noderīgi ieteikumi vides pasargāšanai no potenciāliem izlietoto bateriju piesārņojuma draudiem.

Elektroiekārtu ceļš

Izglītojoša īsfilma „Elektroiekārtu ceļš” ir izzinošs materiāls par elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes ciklu, kas raisa pārdomas un uzskatāmi demonstrē ieguvumus no atbildīgas elektroiekārtu atkritumu apsaimniekošanas. Filmas autori aicina ikvienu iedzīvotāju uz videi draudzīgu rīcību un mudina pārliecināties, ka viņu nolietotās elektroiekārtas tiek nogādātas otrreizējai pārstrādei, nekaitējot videi un taupot resursus.

Par šķirošanu - pašiem mazākajiem

Īsfilma - Dāvana

Īsfilma - Saruna

 

Radioluga "Draudzēsimies"

Muzikāla leļļu teātra izrāde „Draudzēsimies" māca bērniem saudzēt dabu un draudzēties ar to. Izrāde tapusi pēc SIA „Zaļā josta" vides izglītības mācību grāmatas bērniem „Draudzēsimies" motīviem, savukārt teātra izrādē to pārvērta un muzikāli apcerēja Liepājas ceļojošā leļļu teātra „Maska" kolektīvs, kas ar šo izrādi jau uzsācis savu ceļojumu pa Latviju.

 

Bukleti (skatāmi tiešsaistē vai piemēroti izdrukai)

Kā pareizi šķirot atkritumus?

Materiālā apkopota būtiskākā informācija par dažādiem atkritumu veidiem - kā tos šķirot pareizi, kur tos izmest, kādēļ šos atkritumus šķirot ir nozīmīgi.

>> Buklets "Kā pareizi šķirot atkritumus?" PDF

Uzzini, izvēlies, piedalies!

Buklets „Uzzini, izvēlies, piedalies!” skaidro atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi – gan atkritumus izmetot tiem nepiemērotās vietās, gan nepareizi apsaimniekojot un nenodrošinot to šķirošanu un reģenerāciju. Bukletā tiek sniegts ieskats biežāk sastopamajos atkritumu veidos, kā arī to šķirošanas un pārstrādes iespējām valstī. Tas vēlreiz atgādina, kā pareizi šķirot atkritumus un kurā konteinerā katrs atkritumu veids ir metams.

Liela nozīme bukletā atvēlēta atkritumu apsaimniekošanas sistēmu reglamentējošiem dokumentiem un tajā skaidrota dalīto atkritumu vākšanas sistēma reģionos – pašvaldību pienākumi un atbildība, organizējot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu savā novadā, kā arī atkritumu radītāju pienākumi un atbildība, iesaistoties vai neiesaistoties dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā savā dzīves vietā.

>> Buklets „Uzzini, izvēlies, piedalies!” PDF

>> Angļu valodā versija Brochure "LEARN, CHOOSE, PARTICIPATE!" PDF

Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule.

Informatīvi izglītojošs buklets „Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule.” stāsta par klimata pārmaiņām un par to, kā, ikdienā, ievērojot videi draudzīgus ieradumus, varam reāli samazināt klimata izmaiņu cēloņus.

>> Buklets „Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule.”

SIA "Zaļā josta", lai veicinātu vides izglītības satura integrāciju vispārizglītojošo skolu mācību priekšmetu programmās, sadarbībā ar „Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs” speciālistiem, piedāvā izstrādātus ieteikumus Dabaszinātņu skolotājiem. Materiāls izstrādāts uz biedrības „Latvijas Zaļā josta” izdoto metodisko materiālu „Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule” (Rīga, 2011) bāzes un integrējams 8. un 9. klašu ķīmijas, fizikas un dabaszinātņu stundās, atbilstoši ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātajam tematiskajam plānam. 

Sagatavotā ieteikumu mērķis ir sekmēt skolēnos izpratni par vidi un tajā notiekošiem savstarpēji saistītiem procesiem, tādējādi attīstot skolēnos iemaņas saskatīt, novērtēt apkārtējās ar vidi saistītās problēmas un pieņemt lēmumus, kas veicinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu.

Metodiskais materiāls „Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule” tapis sadarbībā ar biedrību „Latvijas Energoefektivitātes asociācija”, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas nozīmi un iespējām” ietvaros, par klimata pārmaiņām, to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli kopumā, par iespējām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, taupot enerģiju un citus resursu mācību iestādē un mājās.

>> Metodiskais materiāls

>> Ieteikumi metodiskā materiāla izmantošanai

Patērē ar prātu!

Bukletā ietverti dažādi interesanti fakti par atkritumiem, sabiedrībā populāru cilvēku viedokļi par atkritumu šķirošanu, iekļauta informācija par atkritumu šķirošanas konteineru atrašanās vietām, bīstamo atkritumu nodošanas punktiem un daudz kas cits.

>> Buklets "Patērē ar prātu"

 

Plakāti par atkritumu šķirošanu

Vispārējs plakāts par atkritumu šķirošanas uzsākšanu

>> Plakāts PDF krāsains

>> Plakāts PDF melnbalts

>> Plakāts PDF pelēkos toņos (ekonomiskā druka)

 

Plakāti par dažādu atkritumu veidu šķirošanu (A4) LV + RU

>> Baterijas LV

>> BIO atkritumi LV

>> Elektroiekārtas LV

>> Medicīnas atkritumi LV

>> Metāla iepakojums LV

>> Papīrs LV

>> Plastmasa LV

>> Riepas LV

>> Spuldzes LV

>> Stikla iepakojums LV

>> Tekstils LV

 

>> Baterijas RU

>> BIO atkritumi RU

>> Elektroiekārtas RU

>> Medicīnas atkritumi RU

>> Metāla iepakojums RU

>> Papīrs RU

>> Plastmasa RU

>> Riepas RU

>> Spuldzes RU

>> Stikla iepakojums RU

>> Tekstils RU

 

Grāmatas un mācību materiāli

Grāmata bērniem "Kosmiskā kārtība"

Darba uzdevumu grāmatu “Kosmiskā kārtība” izstrādājuši Latvijas vadošo vides pakalpojumu nozares uzņēmumu grupas “AS CleanR Grupa” uzņēmumi “CleanR” un “Zaļā josta”, kuru ekspertu ikdiena paiet gan gādājot par modernu atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot atkritumu savākšanu un pārstrādi, gan izglītojot sabiedrību, kā labāk rūpēties par vidi, samazināt un šķirot atkritumus.

Grāmatiņas “Kosmiskā kārtība” galvenie tēli ir skudru puikas Klīniņš un Mēsliņš, kas kopā ar jauno lasītāju un arī viņa vecākiem darbojas dažādos uzdevumos, tā izzinot vides saudzēšanas pamatprincipus. Grāmatiņa katrai ģimenei ļauj noskaidrot, cik videi draudzīgi viņu ikdienas paradumi šodien, un palīdz atklāt, ko darīt, lai atkritumu būtu mazāk, bet vide – tīrāka. Grāmata sniedz vairākas citas vērtīgas atbildes uz jautājumiem, kā ikviens var gādāt, lai Zeme smaidītu!

>> Grāmatiņa "Kosmiskā kārtība"

Rokasgrāmata vides izglītībā

Lai palīdzētu skolotājiem un skolēniem Vides mācības apguvē, ka arī ieinteresētu ikvienu Latvijas jauno pilsoni rūpīgāk un ar lielāku izpratni izturēties pret apkārtējo vidi, tapusi „Rokasgrāmata vides izglītībā” skolotājiem. „Rokasgrāmata vides izglītībā” ir domāta ikvienam skolotājam, kuru interesē vides izglītības jautājumi un metodika, kā tos labāk pasniegt skolēniem.

Kā atzīst grāmatas autores, skolotājas Marija Grīnberga un Ligita Ridūze, Vides izglītība ir samērā jauna sadaļa mūsu valsts izglītības saturā. Mums tajā nav tik senu tradīciju un pieredzes, kā, piemēram, Ziemeļvalstīs. Izvērtējot vides izglītību Latvijā, jāsecina, ka tajā ir daudz „balto plankumu”, pirmkārt, nav skaidras koncepcijas, kā šis priekšmets būtu apgūstams, kāda loma tajā ir atsevišķiem mācību priekšmetiem, nav arī izstrādāta saistība starp dažādiem izglītības posmiem. Patiesībā Vides mācības apguve lielā mērā atkarīga no katra konkrētā pedagoga ieinteresētības un zināšanām, kā arī pieejamiem materiāliem. Tieši šī iemesla dēļ tapusi „Rokasgrāmata vides izglītībā” skolotājiem. Izdevums veidots, balstoties uz autoru 12 gadu darba pieredzi vides izglītībā un 5 gadu pieredzi, iesaistoties atkritumu apsaimniekošanas projektos. Abas grāmatas autores ir darbojušās gan kā vietējo, gan starptautisko projektu koordinatores. Grāmatas rakstīšanas procesā daudz izmantota Ziemeļvalstu izglītības un vides organizāciju pieredze, kā arī idejas no dažādiem Eiropas vides izglītības semināriem un konferencēm.

Tomēr grāmata ir tikai viens no zināšanu apgūšanas priekšnoteikumiem, jo jāmāk prast teoriju pielietot praksē.

>> Rokasgrāmata vides izglītībā

Draudzēsimies! - izglītojoša grāmata bērniem

Bērnu grāmata „Draudzēsimies” radīta gan kā palīgmateriāls dabas zinību mācību priekšmetu apguvē, gan arī kā materiāls, ko izmantot audzināšanas stundās 1.- 4. klašu skolēniem. Grāmata „Draudzēsimies” ir veidota izmantojot bērniem uztveramus tēlus – Ezīti un zēnu – kuri saprotamā un interesantā valodā skaidro cilvēka un dabas mijiedarbību, iemeslus, kāpēc atkritumi ir jāšķiro un kā tas ir jādara, tādējādi veidojot sabiedrības jaunākajiem pārstāvjiem vides apziņu un audzinot tos kļūt par saudzīgiem dabas apsaimniekotājiem.

Grāmatas autores „Latvijas Zaļās jostas” pārstāve Velga Vilciņa un Latvijas Vides fonda pārstāve Sandra Urtāne cer, ka „Draudzēsimies” būs lielisks palīgs skolotājām, kā arī pirmskolas iestāžu audzinātājām, mācot bērnus mīlēt un cienīt dabu.

>> no 1. līdz 10. lapaspusei

>> no 11. līdz 20. lapaspusei

>> no 21. līdz 30. lapaspusei

>> no 31. līdz 40. lapaspusei

>> no 41. līdz 45. lapaspusei

Grāmatai „Draudzēsimies” ir pievienota arī darba burtnīca, kurā bērni var modelēt situācijas un veidot savu skatījumu par to, kas patiesībā rada atkritumus, kas jādara, lai to būtu mazāk? Darba burtnīcā ir dažādi aizraujoši uzdevumi un spēles: jāatmin krustvārdu mīkla, jāizgriež kartītes, uz kurām attēloti dažādi sadzīves atkritumi un tās sašķirojot, jāievieto atbilstošajos atkritumu konteineru lauciņos. Var uzzināt, kā no izlietota jogurta trauciņa izgatavot neparastu podiņu puķu stādam, bet no kurpju kārbas „kaķi”, kas pieskata dažādas sīkas sadzīves lietas, lai tās nepazustu. Ir arī citas idejas un padomi, kā it kā ārā metamas lietas pārvērst par derīgiem un interesantiem priekšmetiem. Darba burtnīca kopā ar grāmatu ir lielisks materiāls, ko skolotāji var izmantot mācību stundās, kas veltītas vides tēmām.

>> Darba burtnīca "Draudzēsimies"

Cilvēks-atkritumi-vide

Lai atbildētu uz visiem jautājumiem par dabu un cilvēku ietekmi uz dabu, būtu nepieciešami daudzu grāmatu sējumi. Tāpēc šajā grāmatā nav atbilžu uz visiem jautājumiem par to, kā un kāpēc, un vai vispār. Tomēr tā sniegs ieskatu atsevišķās problēmās un risinājumos, uzdos jautājumus un atbildēs uz tiem, kā arī ļaus labāk izprast, ko mēs katrs varam darīt – vai nedarīt, lai ietekmētu, uzlabotu vai vismaz nepasliktinātu vidi, kurā dzīvojam. Ar grāmatas palīdzību dziļāk ielūkojamies problēmās un jautājumos, ar kuriem mēs visi sastopamies ikdienā.

Mācību grāmatā „Cilvēks-atkritumi-vide” ir šādas sadaļas:

Ilgtspējīga attīstība, Ekoloģiskā pēda, " Siltumnīcas efekts", Atkritumi, Atkritumu iedalījums, Speciālie atkritumi, Bīstamie atkritumi, Inertie atkritumi, Iepakojums, Situācija Latvijā, Atkritumu apsaimniekošana, Speciālie konteineri, Atkritumu daudzuma samazināšana, Papīrs, Stikls, Metāls, Plastmasa, Kompostēšana, Sadedzināšana, Skaidu granulas, NOP, Atkritumu apglabāšana, Līdzdalība.

>> no 1. līdz 18. lappusei

>> no 19. līdz 34. lappusei 

>> no 35. līdz 46. lappusei

>> no 47. līdz 64. lappusei 

>> no 65. līdz 67. lappusei 

 

Trakas lietas par ... vidi

Katru dienu mēs uzzinām arvien jaunus un satraucošus faktus par to, kas notiek ar mūsu planētu. Mēs uzzinām patiesi trakas lietas, kas vistiešākajā veidā skar mūs un var atstāt būtisku iespaidu uz mūsu veselību un dzīves kvalitāti kopumā. Tomēr ne vienmēr mēs esam gatavi paskatīties patiesībai acīs un sākt rīkoties. Lai sargātu vidi un rūpētos par dabu, līdz ar to arī par sevi, nav noteikti jāķēdējas pie kokiem vai jāveic līdzīgas visnotaļ atraktīvas, bet nedaudz ekstrēmas darbības. Reizēm vienkārši pietiek padomāt un mainīt kaut ko savā ikdienā.

Izglītojoši informatīvās kampaņas „Trakas lietas...” ietvaros ir izveidoti pieci plakāti par dažādām vides aizsardzības tēmām. Papildus katram no plakātiem ir izveidotas brošūras, kas ir lielisks palīgs skolotājiem. Brošūrās ir apkopota aktuālā informācija par konkrēto vides problēmu un iespējamiem risinājumiem, iekļautas faktu lapas, kuras var izmantot arī kā izdales materiālus skolēniem, kā arī aprakstītas dažas idejas un uzdevumi, ar kuru palīdzību bērni un jaunieši spētu dziļāk izprast ar vides problēmas un to risināšanas iespējas.’

Grāmatā  „Traka lietas par... vidi” iekļautas šādas sadaļas:

>> Trakas lietas... par atkritumiem (plakāts un skolotāja grāmata)
>> Trakas lietas... par klimata izmaiņām (plakāts un skolotāja grāmata)
>> Trakas lietas... par gaisa piesārņojumu (plakāts un skolotāja grāmata)
>> Trakas lietas... par to, ko ēdam (plakāts un skolotāja grāmata)
>> Trakas lietas... par dabu (plakāts un skolotāja grāmata)

KOSMISKĀ KĀRTĪBA

Noderīgi materiāli izdrukai

Uzlīmes ap gaismas slēdžiem

Atgādinājuma uzlīmes – taupi resursus!

Ja esi aktīvs dabas draugs un ikdienā labprāt iesaisties atkritumu šķirošanā, taupi elektrību un ūdeni un esi tas, kurš neaizmirst izslēgt gaismu arī pēc citiem, tad „Zaļā josta” piedāvā atraktīvu palīgu tieši tev! Iedvesmojoties no zīmola HU2, esam izveidojuši sagataves uzlīmju izgatavošanai mājas apstākļos. Šīs uzlīmes vari līmēt pie gaismas slēdžiem mājās vai darba vietā, tādējādi atgādinot arī pārējiem mājiniekiem vai kolēģiem neaizmirst izslēgt gaismu.

Viss, kas ir jādara – jāizdrukā šie attēli uz A4 formāta līmpapīra vai bieza papīra, jāizgriež kvadrāts (sanāks atvere, lai uzlīmi aplīmētu apkārt gaismas slēdzim) un jāpielīmē tā pie sienas ap gaismas slēdzi. Tagad par elektrības taupīšanu aizdomāsies arī tie, kas līdz šim domāja, ka gaisma izdzisīs pati no sevis.

>> Uzlīmju maketi (4 varianti) lejuplādei

Plakāti par dažādu materiālu pārstrādes cikliem

SIA „Zaļā josta” 2006. gadā ir izveidojusi mācību plakātus par dažādu materiālu otrreizējās pārstrādes ciklu, kas kalpo kā labs un praktisks vizuālais materiāls skolotājiem vides izglītības pasniegšanā.

Plakātos norādīts gan stikla otrreizējais pārstrādes cikls, gan papīra, plastmasa, gan arī dzērienu iepakojuma, metāla, skārda iepakojuma otrreizējais pārstrādes cikls. Ar plakātu palīdzību var labāk izprast šķirošanas nozīmi, kā noris katra materiāla pārstrāde un ko no pārstrādātā galaprodukta var saražot.

>> Plakāts par stikla iepakojuma, papīra un plastmasa otrreizējās pārstrādes ciklu JPG

>> Plakāts par dzērienu iepakojuma, metāla, skārda un alumīnija iepakojuma otrreizējās pārstrādes ciklu JPG

 

Infografiki par zaļu dzīvesveidu

Lai uzskatāmi un uzrunājoši parādītu zaļa un ilgtspējīga dzīvesveida nozīmi un praktisko ieguvumu, „Zaļā josta” izstrādājusi četrus infografikus par jauniešiem svarīgākajām tēmām. Infografikos vizuāli vienkāršā veidā uzsvērti nozīmīgi, skaitļi, fakti un secinājumi par zaļo dzīvesveidu. Infografiki izstrādāti elektronisku plakātu veidā un tos iespējams izmantot mācību procesa papildināšanai ar uzskates materiāliem vai izvietošanai izglītības iestādēs vai birojos drukātā veidā.

Infografikos apskatītas sekojošas tēmas:

>> Ūdens taupīšana

>> Resursu taupīšana

>> Zaļā pārvietošanās

>> Stikla un plastmasas atkritumu šķirošana un apsaimniekošana

Paldies Zanei Valeniecei un Gitai Deniškānei par ieguldīto darbu un iedvesmu infografiku izstrādē!